Εισηγήσεις

1 «Επιπλεγμένες Αποκολλήσεις του Αμφιβληστροειδούς»
Δ. Δερεκλής, Ι. Βασιλειάδης, Σ. Αστεριάδης, Ι. Μπίσμπας, Π. Ζώττα, Α. Δημόπουλος
40ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Αθήνα 23-26 Μαΐου 2007

2 «Μικρές εξελίξεις και μεγάλοι προβληματισμοί στη Χειρουργική του Γλαυκώματος την τελευταία 30ετια»
Ν. Μυλόπουλος, Π. Ζώττα
40ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Αθήνα 23-26 Μαΐου 2007

3 «Επιπλοκές LASIK»
Π. Ζώττα, Κ. Αναστασιλάκης, Α. Ψαθάς, Κ. Μόσχου
43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 26-30 Μαΐου 2010

4 «Διαθλαστική Χειρουργική»
Π. Ζώττα, Θ. Οικονόμου
48ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ολυμπία 14-17 Μαΐου 2015